Home StorageReview.com Sweepstakes Regels en voorschriften

StorageReview.com Sweepstakes Regels en voorschriften

Flying Pig Ventures, LLC, DBA StorageReview.com

Sweepstakes regels en voorschriften

Aankoop niet verplicht meedoen of winnen. Een aankoop of betaling zal uw winkansen niet verbeteren. Deze regels zijn van toepassing op alle Sweepstake/Wedstrijden die worden gehouden door Storagereview.com (de "Sponsor"), tenzij anders aangegeven in de specifieke Wedstrijdregels. Alle vragen over de Sweepstakes/wedstrijden kunnen worden gericht aan: [e-mail beveiligd]

In aanmerking te komen: De Opslagreview.com Sweepstakes/Wedstrijden (gezamenlijk “Sweepstakes”) staan ​​open voor alle natuurlijke personen die legale inwoners zijn van de 50 Verenigde Staten en het District of Columbia, en die ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van deelname. Inwoners van New York, Florida en Rhode Island worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan Sweepstakes als de prijs een waarde heeft van $ 5,000.00 of meer voor inwoners van New York en Florida, of $ 500.00 of meer voor inwoners van Rhode Island. Specifieke regels en/of richtlijnen voor de loterij geven geschatte prijswaarden die bepalen of inwoners van New York, Florida of Rhode Island in aanmerking komen. Ongeldig buiten de VS, in Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden en andere gebieden en bezittingen van de Verenigde Staten. De Sweepstakes zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten en voorschriften en zijn nietig waar dit bij wet verboden is. Werknemers, functionarissen en directeuren van Flying Pig Ventures, LLC, hun respectievelijke dochterondernemingen, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus (gezamenlijk de “Werknemers”), en directe familieleden en/of degenen die in hetzelfde huishouden van Werknemers wonen, komen niet in aanmerking voor deelnemen aan de loterij. Een gekwalificeerde persoon die deelneemt aan deze loterij en voldoet aan de criteria van deze regels, kan een ‘deelnemer’ worden genoemd.

Overeenkomst met regels:  Door deel te nemen stemt de Deelnemer ermee in volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze Regels, en verklaart en garandeert hij dat de Deelnemer aan alle geschiktheidsvereisten voldoet. Bovendien stemt de Deelnemer ermee in de beslissingen van Sponsors als definitief en bindend te accepteren met betrekking tot de inhoud van de Sweepstake. ELKE OVERTREDING VAN DEZE REGELS DOOR DE WINNAAR (NAAR GOEDDUNKEN VAN DE SPONSORS) ZAL RESULTEREN IN DISKWALIFICATIE VAN DE INSCHRIJVING EN DE WINNAAR, EN ALLE VOORRECHTEN ALS WINNAAR WORDEN ONMIDDELLIJK BEËINDIGD.

Hoe te Enter: Afhankelijk van de Sweepstake zal de Sponsor de vereiste invoermethode aanwijzen. Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de Regels kunnen worden gediskwalificeerd naar volledig en uitsluitend oordeel van de Sponsor. De Deelnemer dient alle gevraagde informatie te verstrekken. Elke persoon die probeert of anderszins aanmoedigt om meervoudige of valse contactgegevens onder meerdere identiteiten in te voeren of een apparaat of kunstgreep gebruikt om meervoudige of valse inzendingen in te voeren of aan te moedigen, zoals bepaald door de Sponsor, zal worden gediskwalificeerd. Het gebruik van robottoegangsapparaten is ten strengste verboden.

Sweepstakes op sociale media: De Sweepstakes die door de Sponsor zijn geplaatst, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok of Reddit. Elke deelnemer die deelneemt aan een sponsorwedstrijd op een van de voorgaande sociale-mediasites, moet zich houden aan de wedstrijdregels van die site en mag slechts één gebruikersnaam/account/handle etc. gebruiken voor zijn inzendingen. Meerdere inzendingen door deelnemers op één dag is ten strengste verboden.

Kansen: De kans om te winnen hangt af van het aantal in aanmerking komende inzendingen dat is ontvangen, volgens de geschiktheidsvereisten in de Sweepstakes. 

WAARSCHUWING: ELKE POGING VAN EEN PERSOON, AL DEELNEMER OF NIET, OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE OF GERELATEERDE SOCIALE NETWERKSITE OF GERELATEERDE SOCIALE NETWERKSITE OF HET TOEGANGSPROCES VAN EEN SPONSOR TE BESCHADIGEN, TE VERNIETIGEN OF TE VANDALISEREN, OF ANDERSZINS DE LEGITIEME WERKING VAN DE SWEEPSTAKES KUNNEN EEN OVERTREDING ZIJN VAN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE WETGEVING EN DE SPONSOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM SCHADEVERGOEDING TE vorderen EN NADIG ALLE RECHTSMIDDELEN TEGEN EEN DERGELIJKE PERSOON TE STREVEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. 

Tekening/Winnaar/Prijzen: De trekking en/of selectie van de winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen door de sponsor, wiens beslissingen en interpretaties over alle zaken die verband houden met de Sweepstakes en deze officiële regels in alle opzichten definitief en bindend zijn. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een ​​Deelnemer of winnaar te diskwalificeren en kan weigeren een prijs toe te kennen aan een persoon die niet in aanmerking komt of een regel heeft overtreden, oneerlijk voordeel heeft behaald in de Sweepstakes of de status van winnaar heeft verkregen op frauduleuze wijze. Als er een geschil is over de identiteit van een deelnemer, wordt de prijs toegekend aan de natuurlijke persoon aan wie het e-mailadres is toegewezen door de internetprovider die verantwoordelijk is voor het domein dat is gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres. Als blijkt dat een winnaar niet in aanmerking komt of niet voldoet aan de Sweepstake-regels, wordt de winnaar gediskwalificeerd en krijgt een alternatieve winnaar de prijs toegekend in een afzonderlijke willekeurige trekking. Winnaars worden per e-mail of via het berichtensysteem op een socialmediaplatform op de hoogte gebracht waarop de Sweepstake werd gehost en gevraagd om te bevestigen of ze in aanmerking komen. Als een prijs wordt geretourneerd als onbestelbaar of als de winnaar de bevestiging van geschiktheid niet voltooit, wordt de prijs verbeurd verklaard en kan een andere winnaar willekeurig worden getrokken, of de prijs wordt verbeurd verklaard, naar keuze van de Sponsor.

De sponsor behoudt zich het recht voor om alle Sweepstakes te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten en overdracht of toekenning van prijzen is niet toegestaan.

Winnaars zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke lokale, provinciale, staats- en federale belastingen op prijzen op basis van de geschatte winkelwaarde van de prijs. Elke deelnemer die een prijs wint ter waarde van $ 600 of meer, of een totale waarde van alle prijzen van in totaal $ 600 in één kalenderjaar, krijgt een IRS 1099-formulier.

Prijzen kunnen in nieuwe of zo goed als nieuwe staat verkeren, fabrieksgaranties kunnen afhankelijk van de fabrikant komen te vervallen. Deelnemers begrijpen en erkennen dat alle prijzen worden verstrekt "zoals ze zijn" zonder aanvullende garanties met alle fouten en onvolkomenheden. 

Algemene voorwaarden: Door deel te nemen aan deze Sweepstake, belooft u zich te houden aan de officiële regels en beslissingen van de sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Het niet naleven van deze officiële regels kan leiden tot diskwalificatie van de Sweepstakes. Alle Sweepstake-materialen zijn onderworpen aan verificatie en zijn ongeldig als (a) ze niet zijn verkregen in overeenstemming met deze Officiële regels en via legitieme kanalen, (b) enig onderdeel is nagemaakt, gewijzigd, defect, beschadigd, onleesbaar, gereproduceerd, gemanipuleerd, verminkt of op enigerlei wijze onregelmatig zijn, (c) zijn verkregen waar dit verboden is, of (d) ze druk-, typografische, mechanische of andere fouten bevatten. U aanvaardt alle risico's van verlies, schade, vernietiging, vertraging of misleiding van Sweepstake-materialen die aan de Sponsor zijn voorgelegd. In het geval dat een deel van deze Sweepstake wordt gecompromitteerd door activiteiten waarover de Sponsor geen controle heeft en die, naar de enige mening van de Sponsor, de administratie, veiligheid, eerlijkheid of correct spel van de Sweepstake of deze Sweepstake corrumpeert of aantast, behoudt de Sponsor zich het recht voor het recht om naar eigen goeddunken de Sweepstakes te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Het winnen van een prijs betekent toestemming voor de sponsor en zijn agentschappen om de namen, adressen (stad en staat), stemmen en/of gelijkenissen van prijswinnaars te gebruiken voor doeleinden van reclame, promotie en publiciteit, alleen voor deze Sweepstakes, zonder verdere compensatie, tenzij verboden door wet. De Sponsor kan u verbieden deel te nemen aan de Sweepstakes of een prijs te winnen als de Sponsor naar eigen goeddunken vaststelt dat u probeert de legitieme werking van de Sweepstakes te ondermijnen door bedrog, bedrog of andere oneerlijke spelpraktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde programma's voor snelle toegang) of met de intentie om andere deelnemers of sponsors te irriteren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Als deze Sweepstake om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, inclusief maar niet beperkt tot infectie door een computervirus, bugs, geknoei, ongeoorloofde tussenkomst, fraude of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de Sponsor die corrupt of het beheer, de veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van de Sweepstake aantasten, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Sweepstake te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten en willekeurig te trekken uit de inzendingen die zijn ontvangen tot aan de datum van annulering/opschorting prijzen uit te reiken.

De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw deelname aan de Sweepstake, evenals voor enige andere claims, schade of aansprakelijkheid als gevolg van letsel, schade of verlies aan een persoon (inclusief overlijden) of eigendommen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voortkomend uit ontvangst, acceptatie, bezit, misbruik of gebruik van een prijs of deelname aan een promotiegerelateerde activiteit of deelname aan deze Sweepstakes. U GAAT ERMEE AKKOORD OM DE SPONSOR, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN EN ONDERNEMINGEN VRIJ TE GEVEN, TE ONTHEFFEN EN ONSCHADIG TE HOUDEN VAN EN TEGEN ENIGE OF ALLE CLAIMS, VERLIEZEN, LETSELS OF SCHADE ALS GEVOLG VAN DEELNAME AAN DE SWEEPSTAKES. 

Winnaar lijst: Voor een aankondiging van de Winnaars of om een ​​exemplaar van deze Regels te verkrijgen, gaat u naar de Website, of de Winnaars worden na voltooiing op het socialemediaplatform geplaatst waarop de Sweepstake werd gehouden.